In-Roomتابلو برق / رک و تجهیزات / دیتاسنتر / سیستم خنک کننده /
در چیدمان مبتنی بر اتاق، واحدهای خنک کن عملکرد خود را مبتنی بر دمای کلی اتاق گذاشته و هدفشان از عملکرد، خنک کاری یکنواخت کل فضای اتاق می باشد. این روش می تواند ترکیبی از یک یا چند سیستم خنک کن باشد که از طریق راهگاه هایی چون کف کاذب، کانال کشی و ... هوای خنک تامینی را به سمت واحدهای مصرف کننده برده و هوای برگشتی را نیز به آن برگرداند. با توجه به مرکزی بودن این سیستم ها و توانایی پایین تر در کنترل دمای نقطه ای مناطق مختلف اتاق، اطمینان از خنک کاری مناسب این سیستم ها با ابزارهایی چون شبیه سازهای کامپیوتری جریان هوا در اتاق (CFD) قبل از اجرا پیشنهاد می گردد. این تجهیز از بابت سیال کاری به دو دسته گازی و آبی تقسیم بندی می گردد. در نوع گازی، گاز مبرد وظیفه انتقال گرما از محیط داخل اتاق سرور به فضای بیرون را عهده دار است. در حالی که در نمونه آبی، این وظیفه را سیال آب بر عهده دارد.
محصولی برای نمایش یافت نشد