ارزش ها


 

توجه به نوآوری و بهبود مستمر آن 
● توجه به محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی 
● مشتری مداری و مسئولیت پذیری در ارائه خدمات 
● رعایت اصول اخلاقی در قبال کارکنان که شامل توجه به توانمندسازی ایشان، شایسته سالاری، صداقت، فرهنگ کارگروهی، آراستگی و متانت 
● رعایت اصول اخلاقی و رقابت سالم با سایر رقبا