گواهینامه ها


● دریافت تاییدیه از شرکت توانیر
● عضویت در انجمن تابلوسازان
● دریافت ISO 9001-2008 از شرکت TUV NORD آلمان
● اخذ گواهی نامه IP از آزمایشگاه های صنایع انرژی(E.p.i.l)